Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő megnevezése

– Cégnév: Csetényi Kristóf egyéni vállalkozó

– Székhely: 8220 Balatonalmádi, Gábor Áron utca 8.

– Postacím: 8220 Balatonalmádi, Gábor Áron utca 8.

– Telefon: 06-70-882-63-70

– E-mail cím: info@webvidfusion.hu; webvidfusion@gmail.com;

– Honlap cím: www.webvidfusion.hu

 1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

 

Azoknak az esetköröknek a felsorolása, amelyeknél személyes adat kezelése történik! Vállalkozásonként, tevékenységeknél változó!

A weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

2.1. Hírlevélre, tájékoztató anyagokra való feliratkozás, regisztráció során kezelt személyes adatok:

– Kezelt személyes adatok: vezetéknév és keresztnév/felhasználónév, e-mail cím.

– Adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, kapcsolattartás.

– Adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása adatai megadásával és az adatkezeléshez.

2.2. Programokra/képzésre/tanfolyamra való jelentkezés, illetve a szolgáltatás megrendelése során kezelt személyes adatok:

 

– Kezelt személyes adatok: vezetéknév és keresztnév/ számlázási név, cím/székhely, cég esetén adószám, e-mail cím.

– Adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, programon/képzésen/tanfolyamon való részvétel biztosításához/szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elérhetőségek, információk elküldése, kapcsolattartás, számla kiállítása és elküldése.

– Adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása adatai megadásával az adatkezeléshez.

2.3. Webáruházban történő vásárlással kapcsolatos adatkezelés

– Kezelt személyes adatok: vezetéknév és keresztnév, számlázási név, cím/székhely, cég esetén adószám, e-mail cím, telefonszám.

– Adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, felhasználói fiókba való belépés, kapcsolattartás, számla kiállítása és elküldése, termék kiszállításának biztosítása.

– Adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása adatai megadásával az adatkezeléshez.

( + Szükség esetén például:

3.Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

3.1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

3.2. Cookie-k kezelése

Átmeneti (session) cookie:

Állandó (persistent) cookie:

3.3. Külső szolgáltatók adatkezelése

– Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

– Google Adwords

– Facebook remarketing)

 

 1. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére

 

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 1. A személyes adatok tárolásának ideje / az egyes adatkezelési esetköröket szükséges külön-külön megadni!

Az adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő jogosult, az adatok nem kerülnek

továbbításra külső fél részére. Amennyiben az adatok továbbítása merül fel, ebben az esetben az Adatkezelő külön hozzájárulást kér az érinte ektől.

5.1. Hírlevélre, tájékoztató anyagokra való feliratkozás, regisztráció:

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig , illetve a regisztrált fiók törléséig kezeli. A hozzájárulását az  webvidfusion@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

5.2. Programokra/képzésre/tanfolyamra való jelentkezés, illetve a szolgáltatás megrendelése:

Az Adatkezelő a programokra/képzésre/tanfolyamra való jelentkezés, illetve a szolgáltatás megrendelése során kezelt személyes adatokat x évig, a számlán szereplő adatokat a számviteli bizonylatok megőrzési idejére vonatkozó előírások alapján 8 évig őrzi meg.

5.3 Webáruházban való vásárlás

 

Az Adatkezelő a webáruházban történő vásárlás során kezelt személyes adatokat … évig, a számlán szereplő adatokat a számviteli bizonylatok megőrzési idejére vonatkozó előírások alapján 8 évig őrzi meg.

 1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Vállalkozásonként változó! Mindenki, aki a vállalkozás ügyfeleinek adatait megkapja, az adatfeldolgozónak minősül, akinek a megjelenítése itt szükséges, pl. könyvelő, honlap üzemeltető, szállító cég, fizetési szolgáltatást biztosító pénzintézet, stb.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

6.1.Tárhely-szolgáltató   

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás.
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: C-Host Kft. 1115 Budapest, Halmi utca 29. elérhetőség: nethely.hu, telefonszám: +36 1 445 20 40, e-mail cím:info@nethely.hu
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felhasználó személyes adatai a szerződés időtartama alatt, majd a szolgáltatás biztonsága és a különleges jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő alatt kerülnek feldolgozásra.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2. Könyvelő:

 

KBOSS.hu Kft. – számlázó rendszer

Cím, levelezési cím:  2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

Internetes elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat
Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

– Továbbított adatok köre : felhasználó neve, számlázási címe irányítószámmal, vásárolt termék / szolgáltatás neve, mennyisége, egységára.

– Az adattovábbítás célja: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.

6.3. Futárszolgálat: /nincs/

– Futárszolgálat megnevezése/cégneve:

– Székhelye:

– Cégjegyzékszáma:

– Adószáma :

– Továbbított adatok köre : felhasználó neve, számlázási címe irányítószámmal, vásárolt termék / szolgáltatás neve, mennyisége, egységára.

– Az adattovábbítás célja: a megrendelt, megvásárolt termék házhozszállítása.

6.4. Folyószámlát vezető pénzintézet/fizetési szolgáltatásban résztvevő vállalkozás:

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő

 

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti illetve tájékoztatja a felhasználót a kérelem alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő

 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben – vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; – az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.2.5. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy – lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő a székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

 1. Egyéb rendelkezések

 

Az Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználóknak az Adatkezelő honlapján közzétett, illetve a Felhasználók részére e-mailen elküldött előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. A Felhasználó a honlap használatával, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Az Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért, valódiságáért kizárólag az azt megadó személy a felelős. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást.

Share This